Föreskrifter

Inledning

Nuvarande regler har utarbetats i enlighet med de Allmänna ordningsregler som gäller för Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP). Det Svenska Studenthemmet (hädanefter kallat huset) är en del av CIUP sedan den 7 nov 1927 då ett donationsbrev, på uppdrag av den svenska regeringen, överräcktes till Paris Universitet. Sedan den 11 okt 2010 är huset en fransk allmännyttig stiftelse.

Ordningsreglerna är av kontraktsenligt slag, vilket innebär att alla då de flyttar in förbinder sig skriftligen att respektera reglerna, detta för att främja tolerans, ömsesidig förståelse och de boendes trevnad, och för att bannlysa alla former av störande uppträdande som strider mot det allmänna lugn som ska råda i Huset och som vi alla som arbetar och bor här skapar tillsammans.

Huset förvaltas av en styrelse på tio ledamöter i enlighet med donationsbrevet 1927 och dess ändringar 1971, och enligt husets nya stadgar från den 20 april 2009.

Huset subventioneras av det svenska utbildningsdepartementet.

En studentkommitté väljs varje höst bland alla residenter antagna enligt CIUPs förordning. Direktören sammanställer listan med valbara kandidater.

Personalen, som lyder under direktören, ser till att huset sköts på bästa sätt och övervakar att ordningsreglerna efterföljs för allas bästa. Det är av största vikt att residenterna respekterar personalens arbete och visar dem hövlighet.

Paragraf 1: Antagning

En student eller praktikant blir antagen av hela Cité internationale universitaire de Paris (CIUP), dvs. både av den centrala administrativa ledningen (le Service des Admissions) och det nationella huset, i vårt fall La Maison des Etudiants Suédois, som är en del av la CIUP. Detta i syfte att främja den absolut nödvändiga och obligatoriska blandningen av studenter från olika länder mellan de olika studenthemmen på området. Varje hus är skyldigt att upplåta minst 30% av sina rum till studenter från andra länder och likaledes att inhysa 30% av sitt eget lands studenter i andra hus. Detta innebär att en student som söker till CIUP måste acceptera möjligheten att få bo i ett annat hus än det nationella.

Styrelsen delegerar sitt ansvar till husets direktör som i samråd med en antagningskommitté (där husets direktion ingår) utser vilka studenter som får bostad. Den har möte en gång per år, före läsårets början. Antagningskommitténs medlemmar fördelar sig enligt följande: en representant från Svenska Institutet i Paris, den svenska representanten från husets studentkommitté och husets direktion.

Det är alltid husets direktör som antar en svensk medborgare till la CIUP; för de icke-svenska studenter som ingår i ett utbyte antar den svenske direktören tillsammans med direktören för moderhuset eller le Service des Admission de la CIUP. Beträffande förnyad antagning av en icke-svensk student tas beslutet i samråd med moderhuset eller det centrala kontoret. Ett nytt studentutbyte eller en återantagning av en icke-svensk student som redan bor i huset kan aldrig genomföras utan det Svenska Studenthemmets direktörs samtycke.

Under pågående läsår har styrelsen och antagningskommittén delegerat beslutet helt och hållet till husets direktör att bestämma om en students antagning eller förnyad antagning. En återantagning inför nytt läsår fastställs preliminärt i juni och definitivt efter att studenten lämnat in handlingar som styrker studieresultaten.

 

För att bli antagen måste svenska sökanden ha genomfört minst två år på universitet i Sverige eller likvärdiga studier. Sökanden ska dessutom vara inskriven vid en skola för högre studier i Paris med omnejd på en nivå motsvarande minst sista året på fil kand-nivå, eller vara inskriven vid ett forskningsinstitut, eller en institution/organisation/företag för en praktik som utgör en del av de påbörjade studierna.

Undantagsvis kan antagning ske under studentens andra läsår, om utbyten sker under denna tid.

De huvudsakliga urvalskriterierna är: Universitetsmeriter, nivå och kvalitet, fördelningen mellan de svenska högskolorna/universiteten, fördelningen mellan könen, studentens ekonomiska situation (tillräckligt god ekonomi för att kunna fullgöra studierna i Paris). Beträffande studenter som utövar sport på hög nivå eller studerar teater, musik eller konst, kan andra urvalskriterier komma i fråga.

Antagningen gäller det nästkommande eller pågående akademiska läsåret, från 1 oktober till 30 juni, eller för en kortare period under läsåret. Studenten kan få tillstånd att stanna under sommaren eller del av denna till ett mellanpris under förutsättning att intyg inlämnas om fortsatta studier under sommaren eller praktik som ingår i utbildningen.

En ”résident-étudiant” kan stanna högst tre år, en” résident-chercheur” eller ”résident-artiste” i två år.

När en resident redan vistats den maximalt tillåtna perioden i Citén är det möjligt att komma tillbaka under vissa förutsättningar:

en frånvaro på minst tre år krävs om studenten varit i Citén som ”résident-étudiant”

en frånvaro på två år om studenten redan varit i Citén som ”résident-chercheur” eller ”résident-artiste”

Se också Citéns allmänna bestämmelser på www.ciup.fr

En resident kan inte ändra status (t ex från ”résident-étudiant” till ”résident-chercheur”) under sin vistelse utan särskilt tillstånd.

Varje resident ska vid sin ankomst betala en rumsdeposition som täcker eventuell skadegörelse och obetald hyra, och en nyckeldeposition. Dessa depositioner återbetalas då residenten lämnar huset, efter besiktning av rummet och återlämnande av nycklar, förutsatt att ingen skadegörelse skett och att hyran betalats enligt reglerna.

Minimivistelse är tre månader för de studenter som antagits av Svenska Studenthemmet som ”résidents-étudiants”. Korttidsstudenter, kortare vistelse än tre månader, kan antas i mån av plats, till ett högre pris (tariff 3).

En återantagning är inte en rättighet och är underordnad:

a) samma kriterier som gäller för en antagning (goda studieresultat, beviljat studielån, etc.)
b) fullständigt iakttagande av husets ordningsregler och CIUPs allmänna ordningsregler
c) regelbunden inbetalning av hyran

Varje svensk resident som önskar förnya sin antagning ska lämna en skriftlig ansökan till husets direktör före den 31 maj (före den 31 okt för vårterminen). Om en återantagning godkänns förbehåller sig huset rätten att behålla depositionsavgiften inför nästa läsår. De icke-svenska residenterna som är på utbyte från annat hus inlämnar en ansökan till direktören på moderhuset med kopia till Svenska Studenthemmet.

Paragraf 2 : Tariffer

Tariff 1: ”Résidents-étudiants en formation initiale”, studenter från kandidat t o m doktorandnivå, under 30 år, och som stannar minst 8 månader under läsåret från oktober t.o.m. juni, har den billigaste hyran (tariff 1).  Fr.o.m. månaden efter fyllda 30 tillämpas tariff 2, liksom vid vistelse kortare tid än ovanstående nämnda 8 mån.

Tariff 2: ”Fortbildningsstudenter” kan vara forskare, lärare, konstnärer, ingenjörer, läkare, advokater etc. med minst två års yrkeserfarenhet. Deras vistelse kan bara förnyas en gång utan särskilt tillstånd. En fortbildningsstudent antas för högst två år sammanlagt, ett år i taget, räknat från ankomstdatum. Hyra enligt tariff 2. Postdoktorander: samma regler som för ”fortbildningsstudenter”: hyra enligt tariff 2.

 Tariff 3: Korttidsboende : utanför det akademiska läsåret, eller då lediga rum finns under läsåret, kan tillfälligt boende vara möjligt mot en högre hyra (tariff 3). Även för korttidsboende gäller husets ordningsföreskrifter och CIUPs allmänna regler. En mindre omfattande dossier lämnas in.

Paragraf 3: Hyresavgiften

Avgiften vars nivå föreslås av husets direktör och godkänns årsvis av styrelsen, ska betalas före den 1 i hyresmånaden. Varje påbörjad månad betraktas som en hel månad, förutom då residenten skriftligen meddelar direktionen minst en månad i förväg att avresan äger rum under månadens första hälft. I ett sådant fall, om avresan äger rum senast den 16 på morgonen, betalas halvmånadshyra. Samma princip gäller vid ankomst. Om vistelseperioden ändras på så sätt att hyresavgiften ändras utfärdas en ny faktura.

Hyresavgiften är inte att betrakta som en månadshyra i vanlig mening – den utgör inte en rätt till boende – utan ska ses som ett bidrag till husets utgifter. Om betalningen inkommer efter den 10 i hyresmånaden, tillkommer en extra avgift.

Vid antagningen betalas en förskottsavgift. Vid avbeställning före ankomst betalas denna avgift inte tillbaka. Residenter från andra hus betalar förskott till sitt eget hus enligt deras regler.

Paragraf 4: Rökförbud

Av säkerhets- och hälsoskäl är det absolut förbjudet att  röka i Studenthemmets alla lokaler, även på terrassen på femte våningen. Denna terrass är avsedd för de boende i ateljéerna och för de musikstuderande som övar i musiklokalerna på takplanet.) Vid rökning i rum åligger det den boende att  betala för sanering av rummet.

 Paragraf 5: Störande ljud

Varje residents behov av, och rätt till, vila och arbete ska respekteras av de boende. Alla typer av olägenheter (oljud, musik, högljudda sammankomster) som kan riskera att störa husets boende ska undvikas. Efter kl. 23 ska de boendes rätt till nattro respekteras.

Paragraf 6: Besökare

Inga okända personer får släppas in i huset. Besökare bör kontakta receptionen eller ringa till residenten som då tar emot besökaren vid receptionen. Residenten är alltid ansvarig för sin gäst. Besökare utifrån måste lämna huset kl. 24.

Paragraf 7: Byte eller upplåtande av rum

Varje rum tilldelas uteslutande den enskilde studenten i enlighet med CIUPs allmänna ordningsregler, vilket innebär att ingen överlåtelse av ett rum, även tillfälligt, gratis eller ej, är tillåtet. Tilldelningen görs av husets direktör. Byte av rum under läsåret på begäran av resident kan endast ske i samråd med direktören till ett av direktören fastställt pris.

Paragraf 8: Nattgäster

Residenter har möjlighet att i begränsad utsträckning, enligt nedanstående regler, bjuda in nattgäster, men uteslutande i residentens närvaro. Då residenter bjuder in gäster att övernatta, för en natt eller mer, ska receptionen meddelas senast två vardagar i förväg. Gästen skrivs då in och betalning sker. Endast en gäst i taget är tillåtet. Vid dubbelrumsboende kan inga nattgäster tillåtas. För nattgäster i ateljéerna måste överenskommelse träffas med direktionen. Om denna regel ej respekteras kan residenten förlora rätten till sitt rum. Antal dagar som en resident kan ha en gäst på besök är begränsat till 7 dagar per besök och 15 dagar totalt per termin (okt – jan och feb – juni) eller per 6-månadersperiod, vid kortare vistelse än sex månader i förhållande till vistelsens längd. Särskilda regler gäller för korttidsboende.

Huset har begränsade möjligheter att ta emot nattgäster. Husen i la CIUP får inte heller konkurrera med hotellen.

Paragraf 9: Förlorade nycklar

Nattetid, mellan kl 22 och kl 7, om en resident har glömt eller tappat sina nycklar, finns möjlighet att vända sig till Poste de Sécurité, 27 boulevard Jourdan. Priset för denna nyckeltjänst betalas vardagen därpå i husets reception.

Paragraf 10: Avresor och ankomster

På ankomstdagen kan rummet tillträdas från kl 17, eller enligt överenskommelse, och på avresedagen lämnas rummet kl 10 på morgonen. Om ankomst eller avresa sker under veckoslutet eller en helgdag, då receptionen har begränsade öppettider eller stängt, måste överenskommelse träffas med sekretariatet. En rumsbesiktning i residentens närvaro genomförs vid ankomst och avresa.

Paragraf 11: Frånvaro

Varje frånvaro på en vecka eller längre ska meddelas skriftligen till receptionen.

Paragraf 12: Tillträde till rummen

Personalen har tillträde till rummen av tekniska skäl, säkerhetsskäl och för städning. I möjligaste mån ska residenterna meddelas i förväg.

Paragraf 13: Rummets utrustning

Möbler får inte flyttas, all förändring av möbleringen och av rummets utrustning ska godkännas av direktören. Residenten anhåller skriftligt om önskad förändring.

Det är förbjudet att stryka och att laga mat i rummen. Elektriska kokplattor, gasolkök, vattenvärmare, kaffemaskiner och elektriska element som hittas i rummen flyttas ner till bagagelokalen och återfås vid avresa. Av säkerhetsskäl är det förbjudet att ha levande ljus i huset.

Paragraf 14: Husdjur

Husdjur är inte tillåtna (på grund av hygien- och allergiskäl).

Paragraf 15: Möten i de gemensamma rummen

Varje organiserat möte i husets allmänna lokaler ska planeras och vara godkänt av direktionen. Efter varje möte ska allt iordningställas till sitt ursprungliga skick. Grupparbeten i salongen kräver tillstånd i förväg.

Paragraf 16: Fest

Varje fest som ordnas av residenterna måste ske genom studentkommittén och godkännas av direktionen. En skriftlig förfrågan ska ställas. Gäller även barbecue på terrassen mot parken; ska alltid avslutas senast kl 23. Barbecue på takterrassen är inte tillåtet

Paragraf 17: Städning

Städning sker en gång per vecka, ateljéerna städas varannan vecka, förutsatt att residenterna ställer i ordning sina rum så städning möjliggörs. Residenterna bäddar själva sina sängar. Rena lakan lämnas ut varannan vecka.

Paragraf 18: Skador

Residenterna är själva ansvariga för de skador de förorsakar i huset. Vid skada ska direktionen informeras. Direktionen har rätt att dra av nödvändig summa för reparationer från rumsdepositionen.

Paragraf 19: Stölder

Huset kan ej hållas ansvarigt för stölder som begås i husets allmänna lokaler eller inne på rummen. Residenterna uppmanas att teckna en egen stöld- och ansvarsförsäkring.

Paragraf 20: Bagageutrymme

Under vistelsen står ett bagageutrumme till studentens förfogade på eget ansvar. Det är enbart residenter boende i huset som kan använda husets bagagelokal. Alla väskor och annat ska märkas med namn, rumsnummer och avresedatum innan de ställs in där. Vid avresan kan inga personliga tillhörigheter lämnas kvar. Återantagna residenter har möjlighet att lämna kvar sitt bagage efter tillstånd av direktören.

Paragraf 21: Eftersändning av post

Post eftersändes under en månad efter avresa förutsatt att frankerade kuvert lämnas till receptionen.

Paragraf 22: Köken

Köken är utrustade med porslin, köksskåp, frysar och kylskåp som delas mellan residenterna. Residenterna diskar själva och bär ner tomflaskor till återvinningstunnor utanför huset, mot La Fondation suisse. Köken och matsalarna är avsedda för husets residenter. Privata middagar för personer utifrån är bara möjligt i mycket liten skala och med tillstånd från direktionen. Kök och matsal iordningställs efteråt och övriga residenters nattro respekteras efter kl 23. En skriftlig förfrågan till direktören ska alltid ställas i förväg.

Paragraf 23: Internet, bibliotek, TV

Finns datasal med fasta datorer, finns även internetuppkoppling i biblioteket. Trådlöst internet finns installerat i hela huset. Datasal och bibliotek är endast avsedda för husets residenter. I biblioteket finns möjlighet till boklån. En TV finns tillgänglig för residenterna.

Paragraf 24: Telefon

Varje rum är utrustat med telefon. Utgående samtal betalas i förväg i receptionen, interna samtal är gratis.

Paragraf 25: Tvättstuga

Tvättstuga finns i källaren. Tid reserveras. Betalas via myntapparat.

Paragraf 26: Musikrum

På takplanet finns tre enkla musikrum. Möjlighet finns att ha nyckel till musikrum mot deposition. Rummen kan användas av residenterna mellan kl 9 och 21 vardagar. Flygeln i salongen kan undantagsvis användas kl 12-14 eller efter överenskommelse.

Paragraf 27: Terrassen mot parken

Terrassen mot parken kan användas av residenterna, men endast till kl 23 och utan att störa andra residenter eller grannhusen. Nödutgångsdörrarna ska alltid vara stängda: dörren till nödutgångstrappan (mot la Fondation suisse) och salongsdörrarna mot terrassen. Dörrarna är larmade. Terrassen kan endast nås via huvudentrén. Bottenvåningen är under videoövervakning.

Paragraf 28: Taket

Det är absolut förbjudet och förenat med livsfara att klättra upp på husets tak.

Paragraf 29: Respekt för Citéns miljöoch alla säkerhetsregler

Residenterna är skyldiga att respektera husets och hela Citéns miljö liksom alla säkerhetsregler.

Paragraf 30: Respekt för ordningsföreskrifterna

Varje resident som bryter mot dessa ordningsföreskrifter får en skriftlig varning av direktören med en kallelse till samtal. Vid en andra varning, om det rör sig om ett studentutbyte med ett annat hus, skickas en kopia till residentens moderhus eller om sådant inte finns, till le Service des Admissions de la CIUP. En tredje och sista varning innebär att residenten utvisas från huset och från hela Citén.

Residenten kallas före utvisningen till direktören för ett samtal med möjlighet att förklara sig. Det är tillåtet att ta hjälp av en medlem av studentkommittén eller av någon annan resident i huset. Denna procedur gäller inte vid allvarliga företeelser eller vid sådana brott som lyder under fransk strafflag.

Paragraf 31: Nuvarande ordningsföreskrifter

Dessa ordningsföreskrifter gäller från och med den 13 maj 2005, efter att ha godkänts av styrelsen, och därefter i omarbetad version från den 11 okt 2010 efter nytt godkännande av styrelsen i samband med ny status som allmännyttig stiftelse. Direktören har styrelsens mandat att införa ändringar förutsatt att dessa framläggs för godkännande av styrelsen vid kommande styrelsemöte.

Paragraf 32: Ändringsförslag

Studentkommittén kan lägga fram ändringsförslag till styrelsen.

Paris den 13 maj 2005 och den 11 okt 2010, uppdaterat den 01/12/2012